W związku z włączeniem powiatu mieleckiego do strefy czerwonej, od 10 października 2020 roku obowiązywać będą następujące obostrzenia:

ŻYCIE SPOŁECZNE
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczna liczba osób.
W strefie czerwonej środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych
W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
• 100% liczby miejsc siedzących, albo
• 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązuje: do odwołania
UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
W strefie czerwonej obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.
W strefie czerwonej w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Możliwe jest 50% obłożenia budynku kościoła lub innego obiektu kultu religijnego. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.
ZGROMADZENIA
Ograniczenie dotyczy: ilości osób uczestniczących w zgromadzeniu.
całym kraju, również w strefie czerwonej, w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW
Ograniczenie dotyczy: organizacji targów i kongresów.
W strefie czerwonej nie można organizować konferencji i targów. W pozostałej części kraju obowiązują ograniczenia.
WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE
Ograniczenie dotyczy: funkcjonowania wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego.
Tego typu miejsca pozostają zamknięte w strefie czerwonej.
WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Ograniczenie dotyczy: liczby osób, które mogą wziąć udział w uroczystościach i przyjęciach okolicznościowych.
Do 16 października w strefie czerwonej w tego typu wydarzeniach może uczestniczyć 50 osób, w pozostałej części kraju – 100 osób.
Od 17 października – w strefie czerwonej 50 osób, natomiast w pozostałych powiatach w kraju – 75 osób.
Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.
KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA
W całym kraju obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.
OPIEKA I EDUKACJA
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA UCZELNIACH
Sposób, w jaki szkoły wyższe organizują kształcenie w roku akademickim 2020/2021 zależy od władz uczelni. To one mają najlepsze rozeznanie, jeśli chodzi o możliwość zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie musi odbywać się w formie tradycyjnej. Niezależnie od wybranej formy, należy pamiętać o aktualnych wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w danym powiecie.
Zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie stacjonarnej.
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od 6 maja organy prowadzące te placówki mogły je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
GOSPODARKA
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
W całym kraju, również w strefie czerwonej, zniesione są ograniczenia dotyczące działalności galerii i centrów handlowych. Pamiętaj jednak, że masz obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.
LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Zniesiony został limit dotyczący liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
GASTRONOMIA
W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
W całym kraju, również w strefie czerwonej, w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Istnieje także limit – 1 osoba na 4 m2.
Obowiązuje: od 10 października 2020

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
W całym kraju salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
• używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
• przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.
SALONY TATUAŻU I PIERCINGU
W całym kraju salony tatuażu i piercingu mogą działać w reżimie sanitarnym.
HOTELE
Restauracje i bary hotelowe są otwarte i mogą serwować gościom posiłki na sali – zasady jak przy restauracjach i barach.
Ważne! Od 6 czerwca w hotelach mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness.
Ważne! Zakazana jest działalność klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.
SPORT I REKREACJA
SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS
W strefie czerwonej działalność jest dopuszczalna pod warunkiem aby na siłowni, w centrum, w klubie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.
W pozostałej części kraju działalność dopuszczalna jest pod warunkiem, aby na siłowni, w centrum, w klubie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

BASENY I AQUAPARKI
Zarówno w strefie czerwonej, jak i w pozostałej części kraju, baseny i aquaparki pozostają otwarte.
Ograniczono limit osób korzystających z aquaparku do 75 % obłożenia obiektu.
Ważne! Na basenach publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie) – nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 % przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 1,5 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.
TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Osoby uprawiające sport wyczynowo są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – również w przypadku leczenia uzdrowiskowego, leczenia sanatoryjnego dzieci.
Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Funkcjonowanie żłobków w warunkach trwającej epidemii wymaga nadal stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń, tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.