Deklaracja dostępności

Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobki.mielec.pl/

Data publikacji strony internetowej  : 2017-11-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji    : 2021-03-14
Oświadczenie sporządzono dnia       : 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zapewniono informację na temat działalności Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu w pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo oraz nagranie treści w języku polskim migowym.
  • zamieszczono na stronie informację w tekście łatwym do czytania
  • publikowane zdjęcia  posiadają opis alternatywny,
  • staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione
  •  na stronie internetowej istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki, można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
  •  użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: zzm@list.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu
• Adres: ul. Biernackiego 6 A
• E-mail: zzm@list.pl
• Telefon: 17 787 46 31

Dostępność architektoniczna

Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu, ul. Biernackiego 6A, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

• Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest jednopoziomowy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

  • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika ZŻM na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W okolicy znajduje się 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Żłobek Miejski nr 3 w Mielcu, ul. Pisarka 9, 39–300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

• Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
• Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Pisarka, wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada windy.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości tłumacza on-line.

Filia Żłobka Miejskiego nr 3,ul.Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane. Drzwi duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się w budynku na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest jednopoziomowy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

  • Toaleta dla niepełnosprawnych.
  • Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości tłumacza on-line.

Żłobek Miejski nr 5 w Mielcu, ul. Konopnickiej 2, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku żłobka prowadzą 3 główne wejścia: dwa wejścia znajdują się od ul. Konopnickiej, jedno od ul. Chopina. Pomieszczenia grup: I i II oraz gabinet Kierownika znajdują się na pierwszym piętrze co stanowi ograniczenie w postaci schodów, a pomieszczenia grup III i IV znajdują się na parterze. Dojście na parter wymaga pokonania jednego schodka. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada pojazdu dla wózków inwalidzkich ani windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• w miarę możliwości zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu, ul. Botaniczna 6, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Botanicznej. Budynek nie posiada pojazdu dla wózków inwalidzkich oraz wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Parking posiada 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Żłobka Miejskiego nr 7 w Mielcu, ul. Warneńczyka 4, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku od strony ul. Warneńczyka jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku, oraz ścieżki dotykowe ułatwiające poruszanie się dla osób niewidomych i słabowidzących. Ścieżki są kontaktowe w stosunku do nawierzchni oraz składają się:
• pasa prowadzącego z podłużnymi wypukłościami umieszczonych powyżej poziomu posadzki, które prowadzą do schodów, windy oraz wejścia i wyjścia z budynku,
• pól uwagi – elementów punktowo wypukłych, ułożonych w miejscach zakrętów, rozgałęzień i punktów docelowych, do których prowadzi ścieżka.
• w budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku
• pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a
• budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Parking posiada 3 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2020-2021-kliknij!

tekst łatwy do czytania

Dokumenty do pobrania: