HISTORIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU

Początki zakładania i funkcjonowania żłobków w Mielcu datuje się na wczesne lata pięćdziesiąte. Podlegały one kolejno ochronie zdrowia, władzom miasta (do 1975r), zakładom opieki zdrowotnej (do 1990r) i od 1991r ponownie władzom miasta.

 • Od lat pięćdziesiątych (prawdopodobnie od ok.1952)w Mielcu funkcjonował pierwszy żłobek (nr1) przy ul..M.C. Skłodowskiej (miejski, zakładowy(WSK- PZL), służby zdrowia – kierownik K. Biegocka, Halina Kaptur, Anna Strączek) – zlikwidowany 30.06.1991r).

 • Kolejne żłobki powstawały sukcesywnie jako miejskie, które od lipca 1975r przyporządkowane zostały Zespołom Opieki Zdrowotnej.

 • w 1966r uruchomiono żłobek nr 2, ul. Łukaszewicza (kierownik St. Gazdowicz, a od 1968 r. Cecylia Kalicka, Janina Bujak ). Zlikwidowany –  30.06.1992r (obecnie siedziba MOPS)

 • 08.04.1974r otwarto Żłobek nr 3 przy ul. Spółdzielczej pod  kier. Zofii Janusz.  W 1982. żłobek nr 3 został przeniesiony do nowego budynku przy ul. Pisarka 9, gdzie funkcjonuje do dziś. – od 1989r.do 2012 r  kierownikiem była Pani Maria Czenczek, a  od 2012r  pracą Żłobka kieruje Pani mgr Monika Kośla.. Budynek „starej” trójki w  roku 1989 przejął ZOZ (dawny Szpital Dermatologiczny) – obecnie budynek wyburzony.

 • 01.09.1977r ruszył Żłobek nr 4 (ul. P. Skargi kier. Barbara Ostolska, Anna Jeleń), zlikwidowany w maju 1991r.(obecnie ZOL)

 • 01.09 1979 uruchomiony został Żłobek nr 5, ul. Konopnickiej 2 (historia: żłobek, przychodnia, szkoła muzyczna i ponownie żłobek) pod kierownictwem Marii Krawiec  obecnie D. Sieńko) – czynny nadal.

 • od 1.09.1981r  rozpoczął działalność Żłobek nr 6 (kier. Krystyna Lasko), zlikwidowany 30.06.1992r (obecnie Dom Dziennego Pobytu i Warsztaty Terapii Zajęciowej)

 • od 20.11.1989r został oddany do użytku ostatni z funkcjonujących placówek – Żłobek nr 7, ul. Botaniczna 6) – kierownik M. Krawiec a od 1998 J. Bujak). Czynny nadal.

Od lipca 1975 do 31 grudnia 1990r. żłobki były tworzone i utrzymywane przez ZOZ-y.

Do 31 grudnia 1991r. w Mielcu działało 7 placówek, które liczyły 525 miejsc.

Jako publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonowały w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej – Dział Służb Społecznych, na czele z Dyrektorem mgr Tadeuszem Zawadą.

 •  Od 1 stycznia 1991r na mocy ustawy z dnia 17.05.1990r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zm. niektórych ustaw  (Dz.U. nr 34, poz. 198 i nr 43, poz. 151) – art. 11, pkt 2 żłobki zostały przekazane gminom jako zadania własne(zakładanie i  utrzymywanie żłobków) i do 31.12.1994r. podlegały bezpośrednio pod Prezydenta Miasta.

 • W tym czasie, tj. w latach 1991 -1992,w czasie przemian ustrojowych zlikwidowano 4  żłobki (nr 1- ul. Skłodowskiej,   nr 2 – ul. Łukasiewicza, nr 4 – ul. P. Skargi, nr 6 – ul. Kocjana) z uwagi na spadek zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

 • Od 01.01.1995r na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w trybie określonym ustawą oraz na mocy rozporządzenia MZiOS z dnia 13.01.1992r w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 9) – Uchwałą nr IV/23/94 Rady Miejskiej w/m z dn. 21 września 1994r został utworzony (i zarejestrowany w rejestrze Wojewody) Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu, jako publiczny zakład opieki zdrowotnej. (zakład budżetowy a  następnie jako jednostka budżetowa) Gminy Miejskiej Mielec.

Od chwili utworzenia ZŻM po dzień dzisiejszy – Zespołem kieruje mgr Wanda Bargiel  – Dyrektor ZŻM.

Aktualnie w ramach Zespołu  funkcjonują 3 żłobki:

 •             Żłobek Miejski nr 3, ul. Pisarka 9 – kierownik – Pani mgr Monika Kośla

 •             Żłobek Miejski nr 5, ul. Konopnickiej 2 – kierownik – Pani Danuta Sieńko

 •             Żłobek Miejski nr 7, ul. Botaniczna 6 – kierownik – Pani mgr Ewelina Gwóźdź

Do 2008r Zespół Żłobków dysponował 180 miejscami w 8 oddziałach, zatrudniał (planowo) 52 pracowników na pełnych etatach.

Od 2008r Zespół Żłobków przy współpracy z Gminą Miejską sukcesywnie powiększał liczbę miejsc w żłobkach. Przeprowadzono wiele remontów, w tym remont kapitalny Żłobka nr 3, (modernizacja wnętrza z wymianą wszystkich instalacji).  Przy udziale środków zewnętrznych wykonano termomodernizację dwóch obiektów (Żłobek nr 3 i nr 7), a w 2013r zrealizowano Program Maluch, w ramach którego utworzono 40 nowych miejsc.

Dziś w żłobkach funkcjonuje 277 miejsc. Przy każdym żłobku urządzono nowoczesny plac zabaw przystosowany do maleńkich dzieci.

Aktualnie prowadzone są działania w celu utworzenia kolejnych nowych miejsc dla dzieci w  Osiedlu Lotników z wykorzystaniem środków z Programu Maluch Plus 2017. W ramach tych działań w II połowie 2017r powstanie Filia Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul Drzewieckiego 11 dla 40 nowych dzieci.