• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
plenuk
Wyszukiwarka

Zespół Żłobków Miejskich
w Mielcu

Maluch Plus  godlo polski Maluch plus

Szanowni Państwo!

 

Od 1 kwietnia 2022r. zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. tj.Dz.U.2021 poz.75, z późn.  zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rodzicom przysługiwać będzie  dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Dofinansowanie, o którym mowa przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021 r. poz. 2270).

Będą więc mogli z niego skorzystać rodzice:

- na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

- na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

- na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

Na dzieci, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, i kapitał ten został przez matkę albo ojca pobrany w łącznej przysługującej wysokości przed ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, dofinansowanie przysługuje po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia.

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobkunie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Zgodnie z ustawą dofinansowanie wynosić będzie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobkunie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

W związku z powyższym dofinansowanie w Żłobkach Miejskich w Mielcu wynosić będzie 301,00 zł ( tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z uchwałą nr X/79/2011 z dnia 26 maja 2011, oraz uchwałą nr XLIII/380/2014 z dn.26 września 2014).

W przypadku  korzystania ze zniżek w żłobku (rodzeństwa, dzieci uczestniczących w programie  Mielecka karta Rodziny 3+) dofinansowanie przysługiwać będzie  z   uwzględnieniem przyznanych zniżek.

Wniosek  o ustalenie prawa do  dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku Rodzic składa od 1 kwietnia 2022  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Postępowanie w sprawie dofinansowania prowadzi oraz wypłaca ZUS.

Dofinansowanie będzie wypłacane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, do której uczęszcza dziecko.

Oświadczenia z danymi dzieci i rodziców, przekazywane przez rodziców do 14 stycznia 2022r. do żłobków, są niezbędne do przyznania dofinansowania.

 

Uwaga!

W przypadku jakichkolwiek  zmian danych np. numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej itp. Rodzice są zobowiązani do natychmiastowej aktualizacji danych w placówce żłobka do której uczęszcza dziecko.

Informacje dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-za-niecaly-miesiac-ruszaja-doplaty-do-opieki-w-zlobku

ZŻM.410.25.2022.pdf

                                                                                              

Z poważaniem

 Monika Kośla

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu